Aydınlatma Metni

SEMBOL BARKOD ETİKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, ŞİRKET faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıdaki yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz (T.C. kimlik / yabancı kimlik numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz )
  ▪     İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, elektronik posta adresiniz )
  ▪     Finans Bilgileri (Faturalandırma ve ödeme bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, vergi kimlik numarası, vergi dairesi bilgisi, fatura, sevk irsaliyeleri, imza sirküleri, teslim tesellüm belgeleri üzerinde yer alan kişisel bilgiler, üçüncü kişiler ile yapılan sözleşme eklerinde yer alan bilgiler)
  ▪     Pazarlama bilgileriniz ( Alışveriş geçmişiniz )
  ▪     Hukuki İşlem Bilgileri (İlgili kişiler ile olan hukuki irtibat ve sunulan hizmetler, hukuki uyuşmazlıklar kapsamında mahkemeler, savcılıklar, arabulucular, hakem heyetleri, adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler,
  ▪     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Şirket faaliyetleri kapsamında düzenlen belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız, randevu oluşturulması, şirketle iletişim sağlanması ve talep şikayet süreçlerinin takibi sırasında basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, tanıtım, bilgilendirme amacıyla şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya yazılı ve görsel medyada, videolar/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)
  ▪     Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Görüntü kaydı alan kamera kayıt bilgileriniz, güvenlik çıkış defter bilgileri, tutulan formlardaki bilgiler, araç plaka bilgileri),
  ▪     Talep ve Şikayet Bilgisi (İlgili kişilerin, elektronik ve fiziki ortamlardan toplanan bilgiler ve kayıtlar, internet ve sosyal medya, online kanallar, yönetim sürecine dair bilgiler)

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ŞİRKET faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:


Toplanan kişisel verileriniz;
•        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•        Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•        Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
•        Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
•        Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
•        Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
•        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
•        Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
•        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
•        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
•        Talep / Şikayetlerin Takibi
•        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
•        Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


SEMBOL BARKOD ETİKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSU (Yönetim) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Yönetim olarak hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve çalışanlarımızın bilgilerinin , Yönetimimiz ile ilişkili tüm şirket ve şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVKK’nda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları: 

Kişisel verileriniz, Yönetimimiz tarafından verilen hizmetler ve Yönetimimizin işletmesel faaliyetlerine bağlı olarak fiziksel mekan güvenliği için ; otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, Yönetimimiz birimleri, telefonları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Yönetimimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar, şirketimize ziyaret veya iş amacıyla girerken verdiğiniz kimlik belgesi yüz okuyucu cihazlar gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 4.2. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin sizlere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,  şirketimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Yönetimimizin ve Yönetimimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Yönetimimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : 

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla Yönetimimiz içinde paylaşılabileceği gibi, hizmet ortaklarımıza, mali müşavirlerimize, avukatlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hizmet alınan yurt içi kuruluşlara,  KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir. 

SÜRE:

Kişisel verileriniz Şirket tarafından 10 ( on ) yıl saklamaktadır. Fiziksel mekan güvenliği bilgileri 1 ( bir ) ay süreyle saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.
 
Kişisel verilerin işlenme şartları
(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
1.    Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2.    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
3.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4.    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5.    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7.    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

HAKLARINIZ


Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesinde yer alan usullere uygun olarak Yönetim’e başvurarak aşağıdaki konularda bilgi talep edebilirsiniz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 Kanuna ve usule uygun başvurularınız en geç 30 gün içerisinde Yönetimimiz tarafından yanıtlanacaktır.


İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak  Yönetim’in  söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan sembolbarkod@hs01.kep.tr .e-posta adresine  varsa Yönetim tarafından daha önceden kaydedilmiş e-postanızdan, veya  sitemizde bulunan başvuru formunu Word dosyası şeklinde indirerek taleplerinizi iletebilirsiniz. ( İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

VERİ SORUMLUSU :

SEMBOL BARKOD ETİKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: GİRNE MAHALLESİ IRMAKLAR SOKAK NO: 72-6B/2 MALTEPE/İSTANBUL

Telefon: 0216 489 95 39

Detaylı bilgi www.sembolbarkod.com  adresinde bulunan Kişisel Veri İşleme Politikasını okuyabilirsiniz.

error: İçerikler korunmaktadır!